Η τεχνική εταιρία Εργοδομησις Ε.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς της αδειοδότησης, του σχεδιασμού, της μελέτης και της κατασκευής ιδιωτικών έργων από το 1995, με εξειδίκευση στην βιομηχανία, στην αποθήκευση και στον τουρισμό παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έχοντας μια μακρά διαδρομή, διαθέτουμε την κατάλληλη εμπειρία ώστε να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης και ειδικότερα:

Μελέτες, σχεδιασμός και κατασκευή ειδικών κτιρίων, κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τεχνικών έργων και υποδομών κάθε είδους στον τομέα της βιομηχανίας (βιομηχανικών συγκροτημάτων, κτιρίων γραφείων, έργων υποδομής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου) , της αποθήκευσης (αποθηκευτικών χώρων και ειδικών εγκαταστάσεων) και του τουρισμού (για την ίδρυση, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία μιας τουριστικής μονάδας).

Αδειοδότηση βιομηχανικών, τουριστικών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αγορά του ακινήτου.
 • Εκπόνηση προκαταρκτικών Αρχιτεκτονικών μελετών.
 • Εκπόνηση οριστικών Αρχιτεκτονικών μελετών.
 • Εκπόνηση στατικών, Η/Μ και λοιπών μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
 • Περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες διάθεσης αποβλήτων
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
 • Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων
 • Άδειες δόμησης
 • Άδειες ίδρυσης επαγγελματικών εγκαταστάσεων
 • Άδειες λειτουργίας
 • Διαδικασία εγκρίσεων & γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τεχνική υποστήριξη κατά την λειτουργία των επιχειρήσεων

Σύνταξη μελετών, προϋπολογισμών, προγραμματισμός αδειοδοτήσεων και εργασιών για την υλοποίηση έργων συντήρησης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού κτιριακών και η/μ εγκαταστάσεων, εγκατάστασης νέου μηχανολογικού εξοπλισμού σε εν λειτουργία επιχειρήσεις.

Οικονομοτεχνική μελέτη κατασκευαστικών έργων

Εκπόνηση μελετών εφαρμογής, επιμέτρηση ποσοτήτων και λήψη αναλυτικών προσφορών υλικών και εργασίας, με πλήρη στοιχεία κοστολόγησης (περιγραφή – ποσότητες – τιμές) για την σύνταξη του προϋπολογισμού κατασκευής του έργου, του εξοπλισμού και των ειδικών εγκαταστάσεων, ανά κατηγορία εργασιών, για Βιομηχανικά – βιοτεχνικά κτίρια και Τουριστικά καταλύματα.

Υπηρεσίες υποστήριξης περιβαλλοντικών επιδόσεων επιχειρήσεων

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών έρευνας, μελέτης, ανάπτυξης, εφαρμογής, υποστήριξης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία μας, προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες και ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, σχεδίασε νέες ευέλικτες μορφές συνεργασίας με τους πελάτες της, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Επιδίωξη μας είναι αξιοποιώντας την εμπειρία μας και την εμπιστοσύνη των πελατών μας να αξιοποιούμε την νέα τεχνολογία και τα σύγχρονα υλικά ώστε τα έργα που κατασκευάζουμε να είναι υψηλού ποιοτικού επιπέδου και ανταγωνιστικού κόστους ώστε να ικανοποιούμε πλήρως τους πελάτες μας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την ευημερία της επιχείρησης τους.

Ζητήστε την αποστολή του γενικού πλάνου συνεργασίας.